Domännamnstvister
Domännamn är adresser på internet som man registrerar. Ett exempel på domännamn är 'modellsidan.se'. Man använder främst domännamn till hemsidor och e-post. Ibland vill många vara innehavare av samma domännamn och då kan frågan uppstå om vem som egentligen har bättre rätt till namnet.

En del företag har varumärken eller andra näringskännetecken som de vill använda som domännamn på internet. Det händer att folk och/eller företag registrerar domännamn som är identiska eller förväxlingsbara med sådana varumärken eller näringskännetecken enbart för att tjäna pengar på förvirringen eller sälja dem dyrt till rättighetsinnehavare som av någon anledning missat att registrera sin rättighet som motsvarande domännamn. Det kan även finnas situationer där företag, kanske i olika länder, äger identiska varumärken för olika produkter och tjänster. Det finns helt enkelt massvis av anledningar till varför det kan uppstå dispyter om vem som ska ha bättre rätt till ett domännamn.

Grundregeln kan sägas vara "först till kvarn får först mala" men det finns en mängd olika regelverk och tvistlösningsförfarande att tillgå, beroende på vilken toppdomän (tex .se, .com .nu .eu osv) som domännamnet tillhör och hur det används. Förenklat kan man säga att vid alternativ tvistlösning upprättar rättighetsinnehavaren ett skriftligt klagomål mot domännamnsinnehavaren som får tillfälle att bemöta detta inom vissa tidsramar. Tvistlösningsinsitutens oberoende skiljemän fattar beslut, baserat på klagomål, eventuellt svaromål, bevisning, praxis och tillämpliga regelverk. Som innehavare av domännamn är man av kontraktsrättsliga skäl förpliktigad att följa tvistlösningsinistitutens beslut. Det kan i praktiken innebära att man förlorar rätten till sitt domännamn och att det överförs till någon annan efter att tvistlösarna fattat beslut.

ATF, UDRP, ADR
Jag arbetar som auktoriserat IP-ombud på Groth & Co. Sedan år 2002 är jag av FN-organet WIPO utsedd skiljeman i internationella domännamnstvister: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). Sedan år 2003 är jag av IIS utsedd tvistlösare för den svenska toppdomänen .se: Alternativt Tvistlösningsförfarande (ATF) samt sedan år 2005 utsedd tvistlösare av Tjeckiens Tvistlösningsinstitut för den europeiska toppdomänen .eu: Alternative Dispute Resolution (ADR).

Nedan följer ett urval av domännamnstvister som jag arbetat med, antingen i egenskap av skiljeman eller ombud för klient. Domännamnstvister är i de flesta fall offentliga och kan återfinnas i fulltext på respektive tvistlösningsinstituts officiella hemsida. Notera att mörkertalet är stort då endast en liten del av alla dispyter rörande domännamn går till prövning via alternativt tvistlösningsförfarande och/eller allmän domstol eftersom parterna faktiskt ofta, mer eller mindre frivilligt, kommer överens.


WIPO Case No. D2000-0609
Domännamn: europolitan.com

Klaganden: Europolitan AB, företrädd av Johan Sjöbeck
Svaranden: Control Alt Delete AB.

Klaganden visade att Svaranden registrerat samt använt domännamnet i ond tro samt att Svaranden inte hade några legitima intressen till domännamnet.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.
WIPO Case No. D2000-0735
Domännamn: TV4.com

Klaganden: TV4 AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Dennis Zewillis.

Proceduren blev ovanligt lång, eftersom Svaranden använde innovativa metoder för att fördröja WIPO. Klaganden lyckades dock visa att man hade bättre rätt till domännamnet och WIPO beslutade att domännamnet skulle överföras till Klaganden. Som kuriosa kan nämnas att svaranden sedan överklagade WIPO:s beslut i Amerikansk domstol, men målet avvisades och domännamnet överfördes till Klaganden i enlighet med WIPOs beslut.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2000-0807
Domännamn: findus.com

Klaganden: Sudnif S.A., Findus.
Svaranden: Kasper och Viktoria Lennartsson, företrädda av Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Klagandens varumärke. Svaranden visade dock att den planerade sökmotorn under findus.com inte avsåg Klagandens varumärke Findus utan den engelska termen "find us", d v s "hitta oss". WIPO gick på Svarandens linje och Svaranden fick behålla domännamnet.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.


WIPO Case No. D2000-1175
Domännamn: pripps.com

Klaganden: Aktiebolaget Pripps Bryggerier, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Prodive.

Klaganden visade att Svaranden inte hade rätt till domännamnet samt att det registrerats och använts i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2000-1761
Domännamn: saabopel.com, saabopel.net

Klaganden: Saab Automobile AB samt Saab Opel Sverige AB, företrädda av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Joakim Nordberg.

Svaranden hotade med att sälja hemlig företagsinformation avsedd för Klaganden som av misstag skickats till Svarandens saabopel.com e-post adress istället för Klagandens saabopel.se e-post adress. WIPO slog fast att domännamnen var förväxlingsbara med varumärkena SAAB och OPEL samt att Svaranden både registrerat och använt domännamnen i ond tro.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. DNU2000-0003
Domännamn: trygghansa.nu

Klaganden: Trygg-Hansa, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Björn Persson.

Domännamnet ansågs vara förväxlingsbart med Klagandens varumärke. Svaranden använde domännamnet för en smutskastningskampanj mot Klaganden och dessutom ville denne sälja domännamnet till högstbjudande.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2001-0338
Domännamn: X2000.com

Klaganden: SJ AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Control Alt Delete AB.

Domännamnet var identiskt med Klagandens varumärke. Svaranden hade inte rätt till namnet och hade registrerat samt använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

WIPO Case No. D2003-0730
Domännamn: lundbergs.com

Klaganden: Lundbergs Produkter i Nyköping AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: P D S

Klaganden visade en inarbetat rätt till varumärket som var identiskt med domännamnet som registrerats av Svaranden år 1996. Svaranden saknade legitimt intresse till domännamnet och hade både registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2003-0171
Domännamn: trygg-hansa.com

Klaganden: Trygg-Hansa AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Arild Rosenberg

Sökanden ville först ha ekonomisk ersättning för att överföra domännamnet men ändrade sig senare och sa att domännamnet inte var till salu. Klagande påstod att han skulle bygga ett icke-kommersiellt forum om säkerhet samt att domännamnet bestod av generiska ord. WIPO genomskådade Svarandens efterhandskonstruktion och konstaterade att Svaranden saknade legitimt intresse samt hade registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2003-0959
Domännamn: unibets.com

Klaganden: Unibet.com (International) Ltd., företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Wade Ingram/digiGroups

Svaranden hävdade att domännamnet bestod av de generiska termerna ”uni” och ”bets” samt att denne skulle starta en spelportal. Svaranden försökte dessutom sälja domännamnet samt hade reklambanners på hemsidan.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2003-1010
Domännamn: paynova.net

Klaganden: Paynova AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Akram Mehmood

När Klaganden inte ville inleda ett samarbete med Svaranden rörande betalningslösningar på Internet registrerade Svaranden domännamnet som var identiskt med Klagandens varumärke för att på så vis utöva någon form av utpressning.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2002-0782
Domännamn: loghi-suonerie-nokia.com, e-loghi-nokia.com, loghi-nokia-motorola-ericsson.com, suonerie-nokia.org, e-suonerie-nokia.com, suonerie-nokia.net, loghi-e-suonerie-nokia.com, sms-loghi-suonerie-nokia.com, suonerie-cellulari-nokia.com

Klaganden: Nokia Group
Svaranden: Mr. Giannattasio Mario
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden hade registrerat ett flertal domännamn innehållande Klagandens varumärke och sålde ringsingaler och loggor på Internet. Några av domännamnen användes av Svaranden för att uppvisa pornografiskt material.
Beslut: 8 av 9 domännamn överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2003-0913
Domännamn: infovistausa.com

Klaganden: Infovista SA
Svaranden: Infovista Technology LLC/Samir Rahman
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden lyckades inte bevisa att Svaranden hade registrerat domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet
.

ATF Case No. 22
Domännamn: mastercard.se

Sökande: Mastercard International Inc., företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Peter V

Motparten hävdade att denne skulle registrera ett företag som skulle förkortas mastercard och att han hade utvecklat en helt ny hemsida för detta. Motparten krävde kompensation för att byta namn. Det förelåg identitet mellan domännamnet och Sökandens varumärke och det fastslogs att Motparten saknade legitimt intresse till domännamnet samt att denne registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 35
Domännamn: saabautomobile.se

Sökande: Saab Automobile AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Daniel L

Sökanden hade skickat brev till Motparten som underlåtit att besvara detta. Motparten använde inte domännamnet. Det förelåg identitet mellan domännamnet och Sökandens varumärke och det fastslogs att Motparten saknade legitimt intresse till domännamnet samt att denne registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 28
Domännamn: ermenegildozegna.se

Sökande: Consitex SA samt Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli
Motpart: Tramacere S
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motparten ville sälja domännamnet till Sökanden för €10,000. Det förelåg identitet mellan domännamnet och Sökandens varumärke och det fastslogs att Motparten saknade legitimt intresse till domännamnet samt att denne registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. DNU2004-0001
Domännamn: falundafa-se.nu

Klaganden: Nordiska Föreningen för Falun Dafa och Eastern US Buddha’s Study Association, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Ted Smathers/Webforce, Inc.

Klaganden missade att förnya domännamnet som registrerades av Svaranden. Svaranden la upp en nästan identisk hemsida som Klaganden tidigare haft men smög in stötande ord av sexuell karaktär i texterna för att skapa en förvrängd bild av Klagandens verksamhet.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 30
Domännamn: fmck.se

Sökande: Frivilliga Motocykelkårernas Riksförbund, FMCK
Motpart: Erik T
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden hade för avsikt att erbjuda underdomäner till samtliga kårer i Sverige. Motparten, som registrerat domännamnet gjorde detsamma men pekade domännamnet till den lokala kåren FMCK Enköpings hemsida och inte till ”huvudkontorets” hemsida. Domännamnet var identiskt med Sökandens varumärke och Motparten kunde inte styrka legitimt intresse till domännamnet. Motparten hade registrerat domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 41
Domännamn: aschberg.se, robertaschberg.se

Sökande: Robert A
Motpart: Stefan B
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden hade i TV3 sänt ett granskande inslag i programmet ”Insider” om inkassobranschen och riktat in sig på Baltic Inkasso som var grundat av Motparten. På hemsidan kopplad till domännamnen la Motparten upp diverse information om Sökanden. Motparten försökte dessutom skapa en budgivning kring domännamnen. Det förelåg identitet mellan domännamnen och Sökandens släktnamn, Motparten saknade legitimt intresse till namnen och hade använt dessa i ond tro.
Beslut: Domännamnen överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. DTV2004-0005
Domännamn: bolibompa.tv, melodifestivalen.net

Klaganden: Sveriges Television AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Lars Bergqvist

Svaranden använde domännamnen för att visa grova sexuella bilder. Till en början bytte han ofta webhotell för att undvika att bli nedstängd av Internetleverantörerna. Svaranden ville ha pengar för att sluta och gjorde vissa uttalanden i media.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2004-0285
Domännamn: roskildefestival.biz, roskilde-festival.info, roskilde-festival.biz, roskilde-festival.com

Klaganden: Foreningen Roskilde Festival
Svaranden: Martin Vindheim
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

När den danska Klaganden kontaktade den norske Svaranden och begärde överföring av två domännamn passade Svaranden på att registrera ytterligare två stycken domännamn. Svaranden ville hyra ut namnen till klaganden eller sälja dem.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 54
Domännamn: neptunsat.se

Sökande: Neptun Sat
Motpart: Emil A
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Parterna var konkurrenter och Motparten pekade först domännamnet till sin egen verksamhets hemsida. Efter att Sökanden tillskrev Motparten byttes innehållet ut mot en hemsida med satellitbilder och information om planeten Neptunus. Motparten hävdade att domännamnet inte bestod av orden ”neptun” och ”sat” utan av ett ord ”neptunsat”. Motparten ansåg att Neptunus var den finaste av alla planeter med sin starka blåa färg och att denne hade ett starkt intresse för Neptunus. Domännamnet var identiskt med Sökandens firma och det var visat att Motparten saknat legitimt intresse samt registrerat och använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 58
Domännamn: astra-zeneca.se

Sökande: AstraZeneca AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Stockholm Delivery System

Motparten erbjöd domännamnet till försäljning för 25,000 kr + moms och gjorde uttalanden i media. Det var visat att Motparten saknade legitimt intresse till domännamnet samt registrerat och använt det i ond tro. Beslut:
Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 62
Domännamn: plopp.se, kexchoklad.se

Sökande: Cloetta Fazer AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: M&M Marketing Communications

Motparten tänkte använda domännamnen i sin verksamhet. Motpartens juridiska ombud meddelade att man ville ha ersättning uppgående till 30,000 kr för att överlåta domännamnen. Motparten erbjöd även domännamnen till försäljning.
Beslut: Domännamnen överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2004-1012
Domännamn: epa-photo.com, epaphoto.com, epaphotos.com

Klaganden: EPA European Pressphoto Agency B.V.
Svaranden: J. Wilson, USA
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Motparten, som arbetat frilans som fotograf för Klaganden under kriget i Irak, begärde EUR 5,000 för att överlåta domännamnen som pekade till en konkurrent till Klaganden. Om svar inte erhölls inom en viss tid skulle summan öka till EUR 8,000. Svaranden hävdade att EPA mest var känt för ”Environmental Protection Agency” men att han själv hade för avsikt att använda domännamnen som förkortning för ”Electronic Picture Archives”.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 78
Domännamn: österlen.se, osterlen.se

Sökande: Simrishamns Kommun
Motpart: AB N Esbjörnsson, företrädd av Johan Sjöbeck.

Sökanden menade att ”Österlen” var så intimt förknippat med Simrishamns och Tomelilla kommuner att det föreslagits som kommunnamn vid en eventuell framtida kommunsammanslagning. Motparten menade att man hade för avsikt att utveckla turistnäringen i området genom den hemsida som är kopplad till de omtvistade domännamnen. Tvistlösaren kom till slutsatsen att sökanden inte har visat att beteckningen ”Österlen” är ett sådant varukännetecken eller näringskännetecken som har rättsgrund i Sverige och till vilket sökanden har rätt. Motparten hade legitimt intresse till domännamnen och hade inte registrerat eller använt dem i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnen.


ATF Case No. 86
Domännamn: lansforsakring.se

Sökande: Länsförsäkringar AB (publ) , företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Balata.com LLC, Israel

Domännamnet var förväxlingsbart med Sökandens varumärke och Motparten saknade legitimt intresse samt hade registrerat och använt namnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2005-0367
Domännamn: astraseneca.com, aztrazeneca.com

Klaganden: AstraZeneca AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Alvaro Collazo, Uruguay

Svaranden begärde USD $270 för att överföra domännamnen till Klaganden. Svaranden länkade domännamnen till sidor med reklam och sponsrade länkar.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2005-0352
Domännamn: astrozeneca.com

Klaganden: AstraZeneca AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Johnny Carpela, USA

Svaranden underlät att besvara brev och e-post från Klaganden. Domännamnen länkades till en kanadensisk hemsida som saluförde pharmaceutiska preparat.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 91
Domännamn: jästbolaget.se

Sökande: Jästbolaget AB
Motpart: Magnus S
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motparten erbjöd att sälja domännamnet för 20,000 kr till Sökanden. När Sökanden avböjde, pekade Motparten domännamnet till en hemsida med diverse erotiska länkar.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2005-0826
Domännamn: hiltonsports.com

Klaganden: Hilton International Co.
Svaranden: Elliot Centeno, Costa Rica
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke Hilton. Svaranden använde domännamnet kommersiellt för spel och betting. Svaranden saknade legitimt intresse och hade både använt och registrerat domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2005-0829
Domännamn: drgrandel-online.com

Klaganden: Dr. Grandel GmbH, Tyskland
Svaranden: Drg Randel Inc, Storbritannien
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden hade kopierat material från Klagandens hemsida och laddat upp det på sin egen hemsida kopplad till det omtvistade domännamnet som var förväxlingsbart med Klagandens varumärke.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


NAF FA0511000601438
Domännamn: globalstarregistry.com, globalstarregistry.org

Klaganden: International Star Registry of Illinois, Ltd., USA
Svaranden: MyStar - Global Star Registry AB, företrädd av Johan Sjöbeck.

Klaganden hänvisade till varumärken som tex ”Star Registry” och ”International Star Registry” men kunde inte hävda att domännamnen var förväxlingsbara med dessa.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnen.


ATF Case No. 109
Domännamn: bolcket.se

Sökande: B Locket AB
Motpart: United Intelligence Ltd, Australien
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet användes för att tillhandahålla länkar till annonsverksamheter som konkurrerade med Sökandens.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2006-0503
Domännamn: walmartbenifits.com

Klaganden: Wal-Mart Stores, Inc., USA
Svaranden: Antigua Domains
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden pekade domännamnet till en hemsida som hade kommersiella länkar, varav ett flertal konkurrerade med Klagandens verksamhet.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2006-0572
Domännamn: tataconnect.com

Klaganden: Tata Sons Limited, Indien
Svaranden: Tataconnect, USA
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden använde det omtvistade domännamnet kommersiellt för att sälja bland annat VOIP telefoni samt telefonkort.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 128
Domännamn: ordupp.se

Sökanden: Ordupp Handelsbolag
Motpart: Rickard K
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motparten hävdade att “ord upp” är en översättning av engelskans ”word up”. Domännamnet var identiskt med Sökandens näringskännetecken men Motparten visade att denne hade legitimt intresse till domännamnet. Sökanden gjorde inte gällande att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro och hade inte bifogat någon bevisning som indikerade detta.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ADR Case No. 00894
Domännamn: beep.eu

Klaganden: Richard Canten, Nederländerna
Svaranden: EURid
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden ifrågasatte EURid’s beslut att avslå ansökan för domännamnet under sunrise perioden. Klaganden hade ansökt om domännamnet med förtur men uppgett ett dotterbolag som innehavare av den bakomliggande namnrättigheten utan att bifoga licensavtal. EURid avslog därför ansökan om domännamnet och Klaganden begärde att EURid’s beslut skulle ogiltigförklaras.
Beslut: Klagomålet avslogs.


ADR Case No. 01427
Domännamn: bonollo.eu

Klaganden: Distillerie Bonollo S.p.A. Italien
Svaranden: EURid
Skiljepanelens ordförande: Johan Sjöbeck.

Vintillverkaren som fått avslag på sin domännamnsansökan under sunrise perioden ville få EURid’s beslut ogiltigförklarat. Det bakomliggande varumärket bestod av både figur och ord och domännamnet innehöll inte hela varumärket så som det var registrerat.
Beslut: Klagomålet avslogs.


ADR Case No. 03310
Domännamn: medium.eu

Klaganden: Medium GmbH, Tyskland
Svaranden: EURid
Skiljepanelens ordförande: Johan Sjöbeck.

Klaganden fick avslag på sin domännamnsansökan och kompletterade sin bakomliggande namnrättighet efter att perioden om 40 dagar passerats och begärde att EURid’s beslut skulle ogiltigförklaras. Klaganden hade således inte lyckats bevisa rätten till namnet under sunrise perioden.
Beslut: Klagomålet avslogs.


ATF Case No. 149
Domännamn: nnit.se

Sökande: NNIT A/S, Danmark
Motpart: Henrik O, Danmark
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden hade inte lyckats visa att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.
WIPO Case No. D2006-0578
Domännamn: nantucketnectars.com

Klaganden: Nantucket Allserve, Inc., Storbritannien / USA
Svaranden: Company Require/Diana Hart, Tyskland
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svarandens domännamn var identiskt med Klagandens varumärke. Svaranden använde domännamnet kommersiellt för en hemsida med sk ”revenue per click”. Svaranden besvarade inte Klagandens brev. Bevisningen i målet visade att Svaranden saknade legitimt intresse till domännamnet samt hade registrerat och använt detta i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ADR Case No. 02046
Domännamn: postbank.eu

Klaganden: ING Groep N.V, Nederländerna
Svaranden: EURid
Skiljepanelens ordförande: Johan Sjöbeck.

Klaganden gav i uppdrag åt sitt domännamnsombud att registrera domännamnet och skicka in bakomliggande namnrättighet i pdf format. Filen innehållande bevisningen var korrupt och oläsbar. EURid avslog ansökan om domännamnet då bevisningen inte gick att läsa. Klaganden begärde att EURid’s beslut skulle ogiltigförklaras. Panelen kom fram till att bevisningen inlämnats efter att perioden om 40 dagar passerats och att EURid’s beslut var korrekt.
Beslut: Klagomålet avslogs.


WIPO Case No. D2006-1411
Domännamn: sofitelchicagowatertower.com

Klaganden: Accor Société Anonyme, Frankrike
Svaranden: Digi Real Estate Foundation, Panama
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden driver en hotellkedja bestående av 4000 hotel och ett av hotellen i Chicago heter ”Sofitel Chicago Water Tower”. Svaranden använde domännamnet för en hemsida som länkade till andra hotell. Domännamnet var förväxlingsbart med varumärket. Svaranden saknade legitimt intresse till domännamnet samt hade registrerat och använt detta i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

WIPO Case No. D2006-1480
Domännamn: holidaysinspain.travel

Klaganden: Viajes Holidaysinspain.com, S.A.
Svaranden: NORTAQ, Ltd.
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke HOLIDAYSINSPAIN.COM. Klaganden kunde inte bevisa att Svaranden saknade legitimt intresse till domännamnet eller att denne registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Klagomålet avslogs.

WIPO Case No. D2007-0156
Domännamn: xenickal.com

Klaganden: F. Hoffmann-La Roche AG
Svaranden: George Norman
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke XENICAL. Svarandens hemsida hade flera sponsrade länkar. Domännamnet var till salu för USD $700. Klagande kunde visa att Svaranden saknade berättigat intresse till domännamnet samt registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2007-0378
Domännamn: tamiflutablets.com

Klaganden: F. Hoffmann-La Roche AG
Svaranden: Stephen Annand
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke TAMIFLU. Svarandens hemsida hade flera sponsrade länkar via SEDO. Svaranden saknade berättigat intresse till domännamnet samt hade både registrerat och använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

WIPO Case No. D2007-1250
Domännamn: darlingtonbuildingsociety.com

Klaganden: Darlington Building Society
Svaranden: Cenal.com
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klagandens varumärke var DARLINGTON och trading name var Darlington Building Society. Svaranden gjorde ekonomisk vinning via sponsrade länkar på hemsidan.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ADR Case No. 04339
Domännamn: merci-pur.eu

Klaganden: August Storck KG, Dr. Wolf-Christian Dickertmann
Svaranden: World Online Endeavours, Ltd
Skiljeman: Johan Sjöbeck.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ADR Case No 4485
Domännamn: grundig.eu

Klaganden: Grundig Intermedia GmbH företrädd av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Björn Jarlvik Filateli
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ADR Case No. 04147
Domännamn: globetgames.eu

Klaganden: Globet-International Sports Betting Limited
Svaranden: Claes Persson
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden hade varumärket GLOBET. Svaranden saknade berättigat intresse till namnet.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.

ATF Case No. 172
Domännamn: sökbutiker.se

Sökanden: Designbyrå Mediamix HB
Motpart: Enixa AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden hade inte visat någon rätt till något näringskännetecknen eller annan rättighet. Sökanden kunde inte visa att Motparten saknade berättigat intresse till namnet. Inte heller kunde Sökanden visa att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 187
Domännamn: nordian.se

Sökanden: Nordian i Rosersberg HB
Motpart: Åsa P
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Sökandens firma. Det var dock inte visat att Motparten saknade rätt eller berättigat intresse till domännamnet eller att Motparten registrerat eller använt det omtvistade domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.

ATF Case No. 215
Domännamn: webtrends.se

Sökanden: Webtrends Inc.
Motpart: Hillstreet AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Sökandens varumärke WEBTRENDS. Motparten kunde inte visa rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Sökanden kunde inte bevisa att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.

ATF Case No. 232
Domännamn: legavenue.se

Sökanden: Leg Avenue, Inc. företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Arto Huttu

Sökanden hade varumärket LEG AVENUE. Motparten sålde skor på hemsidan och krävde USD $150,000 för att överlåta domännamnet till Sökanden. Motparten saknade berättigat intresse till domännamnet och hade både registrerat samt använt det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

WIPO Case No. D2008-0019
Domännamn: westinhotelsandresorts.com, fourpointsmonclova.com, thewestinstjohn.com, westincasino.com, westinsydney.com, westinhotelchicago.com, westinbellvue.com, westinlapalomaresortandspa.com, westininnisbrookresort.com, westincaminoreal.com, whotelresidences.com, westinvillas.com, westincasurina.com, liveatthewestin.com, westinphilippineplazahotel.com, westinoaksgalleria.com, westinsandiego.com

Klaganden: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., The Sheraton, LLC , Worldwide Franchise Systems, Inc., Westin Hotel Management, L.P.
Svaranden: Marketing Total S.A., Keyword Marketing, Inc., Domain Drop S.A., Maison Tropicale S.A., Web Advertising, Corp.
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2008-0098
Domännamn: 9westshoes.com

Klaganden: Nine West Development Corporation
Svaranden: William Vaughan, smtm investments ltd
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärken NINE WEST och 9 WEST. Svaranden underlät att besvara Klagandens varningsbrev. Svarandens hemsida hade sponsrade länkar.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2008-0154
Domännamn: ninewestoutlet.com

Klaganden: Nine West Development Corporation
Svaranden: Registrant [1168318] / Moniker Privacy Services, Registrant [1260512]: Domain Administrator
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke NINE WEST. Svaranden utnyttjade Klagandens varumärke för att locka internetbesökare till sin hemsida med sponsrade länkar och reklam.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 237
Domännamn: eskilstunakommun.se

Sökande: Eskilstuna Kommun
Motpart: Merlana Global Corporation
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motpartens hemsida innehöll sponsrade länkar.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

WIPO Case No. DRO2008-0009
Domännamn: skandia.ro

Klaganden: Skandia Insurance Company Ltd
Svaranden: Nicoleae Ganea
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden hade varit föremål för flera UDRP processer pga av denne registrerat varumärken som domännamn.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ATF Case No. 253
Domännamn: arbetsliv.se

Sökande: Prevent
Motpart: Adam S.
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden åberopade ett utgivningsbevis för en periodisk skrift med titeln ”Arbetsliv" som underlag. I ”Allmänna villkor för registrering av domännamn” omnämns icke titel på periodisk skrift som exempel på namnrättighet som kan åberopas i alternativt tvistlösningsförfarande.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.
WIPO Case No. D2008-0555
Domännamn: wsoy.com

Klaganden: Werner Söderström Osakeyhtiö
Svaranden: SZK.com och Zerbo Gioacchino
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden hade varumärkena SANOMA-WSOY och WSOY. Svaranden använde domännamnet för en hemsida med sponsrade länkar. Svarandens hemsida innehöll länkar till både Klaganden och dennes konkurrenter.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ATF Case No. 255
Domännamn: koskenkorva.se

Sökande: Altia plc, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Peter J.

Motparten använde inte domännamnet till någon hemsida men förklarade sig villig att överlåta domännamnet mot en ersättning på 75.000 kr.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

ATF Case No. 259
Domännamn: sundbybergstadsnat.se

Sökande: Sundbybergs Stadsnätsbolag AB
Motpart: Customer registration
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motparten hade registrerat domännamnet till sin kund Stockholms Stadsnät AB. Domännamnet var förväxlingsbart med dominanten i Sökandens firma som utgjordes av ”Sundbybergs stadsnät”.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

WIPO Case No. D2008-0627
Domännamn: voyage-sncf-blog.com

Klaganden: Société Nationale des Chemins de Fer Français
Svaranden: ostrid company, Domains by Proxy, Inc.
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden hade registrerat varumärkena VOYAGES-SNCF, VOYAGES-SNCF.COM och SNCF. Svarandens hemsida innehöll sponsrade länkar. Denne länkade dessutom till Klagandens hemsida.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ATF Case No. 263
Domännamn: bioptron.se

Sökande: Fieldpoint B.V.
Motpart: Ekogen Invest AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Sökanden hade registrerat varumärket BIOPTRON.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

ATF Case No. 269
Domännamn: markskommun.se

Sökande: Marks Kommun
Motpart: Merlana Global Corporation
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Sökandens namnrättighet. Motpartens hemsida innehöll ett antal sponsrade länkar. Omständigheterna i målet visade att Motparten saknade rätt eller berättigat intresse till domännamnet och att registrering samt användning skett i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.WIPO Case No. D2008-1473
Domännamn: huoneistokeskus.info

Klaganden: Huoneistokeskus Oy, Helsinki, Finland
Svaranden: Osmo Anttalainen, Espoo, Finland
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Klagandens varumärke HUONEISTOKESKUS. Svaranden hade på sin hemsida skapat en felstavad version av Klagandens varumärke, vilket gav varumärket en nedlåtande innebörd. Samma färger som Klagandens figurmärke hade använts. Svaranden saknade rätt eller legitimt intresse. Svaranden hade registrerat och använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.ATF Case No. 277
Domännamn: onglyza.se

Sökande: Bristol-Myers Squibb Company
Motpart: Jens B
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Sökandens varumärke ONGLYZA. Motparten hade inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och hade registrerat det i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.
ATF Case No. 280
Domännamn: sverigetelevision.se

Sökande: Sveriges Television AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Calle Schulman, Schulmangruppen

Motparten registrerade och använde domännamnet främst för att skicka e-post meddelanden som såg ut att komma från kända medarbetare på SVT och sedan publicera korrespondensen på en hemsida. Innan ATF-ärendet hann avgöras av tvistlösare medgav Motparten talan genom att frivilligt överlåta domännamnet till Sökanden och ärendet avskrevs.
Resultat: Domännamnet överfördes till Sökanden.
WIPO Case No. D2008-1806
Domännamn: stoxx600.com

Klaganden: Stoxx AG, Schweiz
Svaranden: Rex Huang, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Klaganden är ett joint venture mellan Deutsche Börse AG, Dow Jones, SBF-Bourse de Paris och SWX Swiss Exchange. Domännamnet var förväxlingsbart med flera av Klagandens registrerade varumärken. Svaranden använde domännamnet för att tjäna pengar med hjälp av sponsrade länkar. Registreringen och användningen skedde i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.
WIPO Case No. D2008-1938
Domännamn: cybelec.com

Klaganden: Infranor Holding SA, Infranor SA, Schweiz
Svaranden: Michael Robert, Lawrenceville, Georgia, USA.
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Klagandes varumärke och Svaranden använde domännamnet för att tjäna pengar via sponsrade länkar. Svaranden hade lagt domännamnet till försäljning via en auktionssajt. Klaganden erbjöd sig att betala 300 USD men Svaranden bemötte inte detta. Domännamnet var registrerat och använt i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

ATF Case No. 282
Domännamn: rhapsodyinrock2009.se, rhapsodyinrock2010.se
Sökande: Wells Music AB Motpart: Tony H, Linköping
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnen var förväxlingsbara med Sökandens registrerade varumärke RHAPSODY IN ROCK. Motparten begärde 10,000 kr för att överlåta ett av domännamnen till Sökanden.
Beslut: Domännamnen överfördes till Sökanden.

ATF Case No. 286
Domännamn: thomsonreuters.se, thomson-reuters.se

Sökande: Thomson Reuters Holding AB, Thomson Reuters Professional AB, företrädda av Johan Sjöbeck.
Motpart: Christan W, Täby

Motparten registrerade domännamnen samma dag som Sökanden gick ut med ett pressmeddelande i vilket det annonserades en överenskommelse att slå ihop bolagen Thomson Corporation och Reuters Group PLC samt att namnen skulle slås ihop till THOMSON REUTERS. Motparten krävde en lösensumma uppgående till minst 15,000 kr för att överlåta domännamnen till Sökanden. Innan ATF-ärendet hann avgöras av tvistlösare medgav Motparten talan genom att frivilligt överlåta domännamnen till Sökanden och ärendet avskrevs.
Resultat: Domännamnen överfördes till Sökanden.ATF Case No. 304
Domännamn: tv400.se

Sökanden: Tv4 AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Meho K

I samband med en pressrelease registrerade Motparten domännamnet. När denne tillskrevs överlät denne domännamnet till annan närstående part för att undgå prövning.
Beslut: Domännamnet överfördes till SökandenATF Case No. 306
Domännamn: byggnetlight.se, byggnetlt.se, dokumentpoolen.se

Sökande: Arkitektkopia AB
Motpart: CAD Specialisten Örebro AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Beslut: Endast domännamnen byggnetlight.se och byggnetlt.se överfördes till Sökanden.
UDRP Case No. D2008-1915
Domännamn: sdrgruppen.biz, sdrgruppen.info, sdrgruppen.net, sdrgruppen.org, sdrsvenskdirektreklam.info, sdrsvenskdirektreklam.net, sdrsvenskdirektreklam.nu, svenskdirektreklam.info, zurr.biz, zurr.org, zurrsdr.net

Klaganden: SDR Svensk Direktreklam Aktiebolag, Ge Te Media Aktiebolag
Svaranden: Bertil Nerhed, Naturalmedical Service
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Beslut: Samtliga domännamn utom svenskdirektreklam.info överfördes till Klaganden.ATF Case No. 310
Domännamn: tv4sport.se

Sökanden: Tv4 AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Helo Holdings Ltd., Seychellerna

Sökandens begäran om överföring medgavs frivilligt och och ärendet avskrevs.
Resultat: Domännamnet överfördes till Sökanden.
ATF Case No. 315
Domännamn: sjbiljett.se

Sökanden: SJ AB, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Christer A

Motparten använde domännamnet för att sälja biljetter till allmänheten inköpta med stulna kreditkort.
Beslut: Domännamnet överfördes till SökandenUDRP Case No. D2009-0722
Domännamn: denblåavis.com

Klaganden: Den Blå Avis A/S, Danmark
Svaranden: Web Administrator Taiwan, Province of People’s Republic of China
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden hävdade att domännamnet var beskrivande för dennes hobbysida om origami. Dock visade sig att Svaranden modifierat hemsidan efter att klagomålet inlämnats för att dölja den tidigare användningen.
Beslut: Domännamnet överfördes till KlagandenWIPO Case No.D2009-1371
Domännamn: tuisucks.com

Klaganden: TUI AG, Tyskland
Svaranden: Andrej Gajdar, Slovakien
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Svaranden var en missnöjd kund som uttryckte sitt missnöje genom domännamnet, dock utan avsikt att göra ekonomisk vinning. Klaganden lyckades inte bevisa att domännamnet registrerats eller amvänts i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 337
Domännamn: okq8bank.se

Sökanden: OK-Q8 Bank AB
Motpart: Jan O
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Motparten registrerade det omtvistade domännamnet samma dag som Finansinspektionens beslut att godkänna Sökandens ansökan om bankoktroj blev offentligt. Det omtvistade domännamnet var förväxlingsbart med Sökandens varumärke OK Q8 samt Sökandens firma OK-Q8 Bank AB. I fallet framkom inga omständigheter som gav anledning till slutsatsen att Motparten skulle anses ha en rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Domännamnet hade registrerats i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda sitt kännetecken i ett domännamn.
Beslut: Domännamnet överfördes till SökandenWIPO Case No. D2010-0056
Domännamn: allstatecustomerservice.com, allstateiinsurance.com, allstateinsuranace.com, allstateworkplace.com

Klaganden: Allstate Insurance Company, USA
Svaranden: Transure Enterprise Ltd, Virgin Islands
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnen användes för att generera sponsrade länkar. Domännamnen hade registrerats och använts i ond tro.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.
ATF Case No. 354
Domännamn: funradio.se

Sökanden: Société d´Exploitation Radio Chicc S.A.
Motpart: Tommy Papp
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var förväxlingsbart med Sökandens varumärke. Innehavaren hade dock under närmare ett och ett halvt år innan första kontakten mellan parterna sänt lokal närradio i Svedala under den av Radio- och TV-verket godkända sändningsbeteckningen "FUN RADIO 95,3". Baserat på uppgifterna som framkom i ärendet kan det inte uteslutas att domännamnet genom kontinuerliga lokala närradiosändningar under en icke obetydlig tid innan tvistlösningens inledande, kan anses blivit allmänt känt för innehavaren inom närradions sändningsområde, även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet. Med hänsyn till den tid innehavaren innehaft och bedrivit verksamhet med domännamnet innan tvistlösningens inledande, samt med beaktande av ordkombinationens generiska karaktär, kunde inte Innehavaren anses sakna ett, i de allmänna villkorens mening, berättigat intresse till domännamnet. Det fanns vid denna bedömning ingen anledning att pröva frågan om ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.ATF Case No. 364
Domännamn: urbanoutfitters.se

Sökanden: Urban Outfitters, Inc
Motpart: Danial N
Tvistlösare: Johan Sjöbeck.

Domännamnet var identiskt med Sökandens varumärke. Motparten saknade rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Registreringen av domännamnet hade tillkommit, dels i syfte att förhindra Sökanden att kunna använda sitt varumärke i motsvarande domännamn samt dels i syfte att sälja domännamnet till Sökanden. Beslut: Domännamnet överfördes till SökandenADR Case No. 5446
Domännamn: iloveikea.eu

Klaganden: Inter IKEA Systems B.V.
Svaranden: Henric Lagerquist
Skiljeman: Johan Sjöbeck.

Domännamnet hade registrerats av Svaranden utan rätt eller berättigat intresse och det saknades således behov att utreda huruvida det registrerats eller använts i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.ATF Case No. 375
Domännamn: hurtta.se, hurttacollection.se

Sökanden: Best Friend Group Oy, företrädd av Johan Sjöbeck.
Motpart: Eva N

Motparten använde domännamnen i kommersiellt syfte för att omdirigera konsumenter till Motpartens webbplats som innehöll både Sökandens och dennes konkurrenters produkter.
Beslut: Domännamnen överfördes till Sökanden


WIPO Case No. D2010-0171
Domännamn: hurttacollection.net, hurtta.nu

Klaganden: Best Friend Denmark A/S, Best Friend Group Oy, företrädda av Johan Sjöbeck.
Svaranden: Eva Nilsson

Svaranden, som är återförsäljare för Klagandens produkter, saknade rätt att på egen hand registrera Klagandens varumärke som domännamn. Domännamnen hade registrerats och använts i ond tro.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 381
Domännamn: vitvarumäklarna.se

Sökanden: Vitvarumäklarna AB
Motpart: Two i Sverige AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck (ordförande) Petter Rindforth samt Jan Rosén

Sökanden hänvisade till en inarbetad rättighet utan att bifoga någon dokumentation eller bevisning till stöd för påståendet. Tvistlösarna fann dock att domännamnet, som är av generisk karaktär, var förväxlingsbart med Sökandens firma. Det var i ärendet inte visat att Motparten kunde anses sakna ett, i de allmänna villkorens mening, berättigat intresse till domännamnet. Vidare var det i ärendet inte visat att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 398
Domännamn: grundfoss.se

Sökanden: Grundfos A/S företrädd av Johan Sjöbeck
Motpart: Jacek K, Polen

Motparten använde domännamnet för att exponera sponsrade länkar.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 400
Domännamn: reebokfitness.se

Sökanden: Medicsport Retail APS
Motpart: Adcus AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Sökanden anförde att denne hade rättigheterna i Skandinavien för Reebok fitnessprodukter och bifogade ett utdrag ur ett distributionsavtal som dock inte innehöll information om några känneteckensrättigheter. I ärendet fanns inga uppgifter och inte heller någon bevisning som visade att Innehavaren saknade rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Inte heller fanns det i ärendet några uppgifter eller bevisning som indikerade att registrering och/eller användning skett i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.ATF Case No. 401
Domännamn: foretagarforbundet.se

Sökanden: Företagarförbundet företrädd av Johan Sjöbeck
Motpart: Stiftelsen Svenska Gäld Centralen

Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 414
Domännamn: roadquiz.se

Sökanden: STR Service AB
Motpart: Scandic Media SIA, Lettland
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Parterna var konkurrenter. Användningen av domännamnet skedde i syfte att vilseleda konsumenter samt för att störa Sökandens verksamhet genom att omdirigera internetanvändare till Motpartens egen kommersiella webbplats.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 430
Domännamn: konsult-poolen.se

Sökanden: Emaco Konsultpoolen AB
Motpart: Kjell B
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Sökanden hade anfört att domännamnet konsult-poolen.se var identiskt eller förväxlingsbart med figurvarumärket KONSULT POOLEN SVERIGEST FÖRETAGSAMMASTE DATAKONSULTER samt firman EMACO KONSULTPOOLEN AB. Vidare hade Sökanden gjort gällande att denne hade en inarbetad rätt till KONSULTPOOLEN. Tvistlösaren fann att domännamnet inte var identiskt eller förväxlingsbart med Sökanden figurvarumärke eller firma. Eftersom Sökanden inte lagt fram någon utredning eller bevisning som utvisade inarbetning av benämningen kom tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden inte visat rätt till ”konsultpoolen” genom inarbetning.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 443
Domännamn: mekonomenstenungsund.se

Sökanden: Mekonomen AB
Motpart: Jan G
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Innehavaren var missnöjd med Sökandens service och registrerade domännamnet för publicera negativ information om Sökanden. Domännamnet förväxlingsbart med Sökandens varumärke och firma som innehavaren hade kännedom om. Berättigat intresse saknades. Domännamnet registrerat och använt i syfte att störa Sökandens verksamhet samt skada Sökandens anseende.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 456
Domännamn: innerjoy.se

Sökanden: Innerjoy AB
Motpart: Mary W
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Parterna hade firman Innerjoy AB tillsammans och när Sökanden övertog Motpartens andel upprättade parterna ett överlåtelseavtal som reglerade rätten till domännamnet. Visserligen är domännamnet identiskt med Sökandens firma men Sökanden hade inte visat att rätten till domännamnet övergått från Motparten till Sökanden i enlighet med den mellan parterna gällande avtalsbestämmelsen.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 475
Domännamn: jakobslund.se

Sökanden: Torbjörn T
Motpart: Johan T
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Sökanden, som förvärvat fastigheten Jakobslund 1:3 av Innehavaren, åberopade firman Jakobslund som kännetecken till grund för ett överförande av domännamnet . Tvistlösaren fann inte att Sökanden styrkt sin rätt till begreppet Jakobslund i sig som näringskännetecken, varför ansökan avslogs.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 482
Domännamn: lektyr.se

Sökanden: Baltic Press AB
Motpart: Mattias T
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Sökanden åberopade inarbetning av termen ”lektyr” till grund för ett överförande. Innehavaren hänvisade till termens språkliga betydelse. Vid en samlad bedömning kom tvistlösaren till slutsatsen att Sökanden inte styrkt sin rätt till begreppet. Vidare var det i ärendet inte visat att Innehavaren saknade ett berättigat intresse till domännamnet och inte heller att registrering eller användning skett i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


ADR Case No. 05876
Domännamn: samyang.eu

Klaganden: Delta Hubert Adamczyk
Svaranden: Bergqvist Bryggeridepå AB
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Svaranden registrerade domännamnet år 2006. Klaganden företrädde ägaren av gemenskapsvarumärket SAMYANG som registrerades år 2009. Klaganden hade inte visat att Svaranden saknade rättighet till domännamnet eller att domännamnet registrerats eller använts i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.WIPO Case No. D2010-0208
Domännamn: gratisbyggetillbud.com

Klaganden: Gratisbyggetilbud ApS, Danmark
Svaranden: Riksnett AS of Sandefjord, Norge
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Trots att Klaganden ägde varumärket GRATISBYGGETILBUD var det i ärendet inte visat att Svaranden använt domännamnet på något vis för att dra nytta av Klagandens rättighet. Svarandens användning innan tvistens påbörjande indikerade att Svaranden hade en rätt eller legitimt intresse.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.


WIPO Case No. D2010-0855
Domännamn: nordicstorage.com

Klaganden: Nordic Storage AB
Svaranden: Q itgration AB
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Klaganden, som ägde varumärket NORDIC STORAGE, hade dock inte visat någon rätt till varumärket vid tidpunkten för registreringen av domännamnet. Eftersom domännamnet registrerats före varumärket var det inte visat att registreringen skett i ond tro.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.WIPO Case No. D2010-1572
Domännamn: newyorkanscompany.com

Klaganden: Lernco, Inc., Wilmington, Delaware, USA
Svaranden: Ho Nim, Shanghai, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Klagandens varumärke NEW YORK & COMPANY användes för över 500 butiker i USA. Det felstavade domännamnet var förväxlingsbart med varumärket. Svarandens hemsida innehöll ett antal sponsrade länkar.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2010-1573
Domännamn: newyorklerners.com

Klaganden: Lernco, Inc., Wilmington, Delaware, USA
Svaranden: Jet Stream Enterprises Limited, St. Johns, Antigua and Barbuda.

Skiljeman: Johan Sjöbeck

Utredningen i ärendet visade att domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke LERNER. Vid tidpunkten för registreringen av domännamnet ägde Klaganden dessutom varumärket LERNER NEW YORK. Svaranden, som använde domännamnet för att exponera sponsrade länkar, hade varit föremål för två tidigare UDRP tvister.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.WIPO Case No. D2010-1738
Domännamn: jivamukti.com

Klaganden: Jivamukti Inc.,New York, USA
Svaranden: Private Registration (B3) of Grand Cayman, Cayman Islands
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke JIVAMUKTI YOGA. Svarandens hemsida innehöll kommersiella länkar till konkurrerande yoga sajter.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.WIPO Case No. D2011-0332
Domännamn: sonnenbrillenrayban.net

Klaganden: Luxottica Group S.p.A. Italien, Luxottica Fashion Brillen Vertriebs GmbH, Tyskland
Svaranden: Jianqiang Zhong, Fujian, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke RAY-BAN. Svarandens hemsida innehöll referenser till Klaganden och dennes varumärke. Klaganden misstänkte att domännamnet användes för att sälja piratkopior.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.WIPO Case No. D2011-0334
Domännamn: raybanschweiz.com

Klaganden: Luxottica Group S.p.A. Italien, Luxottica Fashion Brillen Vertriebs GmbH, Tyskland
Svaranden: Jingting Le, Shanming, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke och Svaranden sålde produkter som Klaganden misstänkte var piratkopior.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.WIPO Case No. D2011-0311
Domännamn: bewinnersforum.com

Klaganden: bwin Interactive Entertainment AG, Österrike
Svaranden: Domains by Proxy, Inc. USA / RussiaPrint, Moskva, Ryssland
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke BEWINNERS. Ingen bevisning i ärendet visade att domännamnet använts för ekonomisk vinning eller för att skada Klagandens kännetecken.
Beslut: Överföring nekades och Svaranden fick behålla domännamnet.


ATF Case No. 515
Domännamn: allinvest.se

Sökanden: Allinvest i Uppsala AB
Motpart: Marcus H
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Sökandens firma. Innehavaren hade dock registrerat domännamnet innan Sökandens firma blev registrerad. Det fanns, vid en helhetsbedömning, ingen bevisning som visade att Sökanden registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Det saknades anledning att ta ställning till frågan om rätt eller berättigat intresse.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.WIPO Case No. D2011-1684
Domännamn: laquinta-inns.info

Klaganden: La Quinta Worldwide, LLC of Las Vegas, Nevada, USA
Svaranden: Andirich, Andi Perdana, Sumatra Utara, Indonesien
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Innehavaren hade vid tidigare tillfällen registrerat domännamn innehållande Klagandens varumärke LA QUINTA. Bevisningen i ärendet visade att domännamnet initialt använts för vuxenmaterial.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.ATF Case No. 534
Domännamn: lindeco.se

Sökanden: Lindeco HB
Motpart: Paul K
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Domännamnet var identiskt med Sökandens firma. Innehavaren använde domännamnet för att informera allmänheten om upplevda orättvisor i samband med dennes kontakter med Sökanden samt för att störa Sökandens verksamhet. Domännamnet var registrerat och använt i ond tro och innehavaren saknade rätt eller berättigat intresse.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2011-1765
Domännamn: dolce-e-gabbana.com

Klaganden: Dolce & Gabbana S.r.l. of Milano, Italien
Svaranden: PrivacyProtect.org / Chen Jianglei of Queensland, Australien samt Pu Tian, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandes varumärke DOLCE & GABBANA. Svaranden använde domännamnet för att sälja bland annat kopior av klagandens produkter.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.

WIPO Case No. D2011-1911
Domännamn: hemnet.org

Klaganden: HemNet Sverige AB, företrädd av Johan Sjöbeck
Svaranden: Davood Saeb, Göteborg

Domännamnet var identiskt med Klagandes varumärke HEMNET. Svaranden begärde SEK 750,000 för att överlåta domännamnet.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.
ATF Case No. 550
Domännamn: aikido.se

Sökanden: Svenska Aikidoförbundet
Motpart: Tomas X
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Sökanden hade år 2009 försökt köpa domännamnet av Motparten men parterna kom inte överens om priset. Sökanden kunde inte visa rätt till en med domännamnet identisk eller liknade namnrättighet. Innehavaren hade registrerat samt använt domännamnet med dess språkliga betydelse i åtanke. Det var inte visat att Motparten registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Icke heller var det visat att Motparten saknade rätt eller berättigat intresse.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.


WIPO Case No. D2011-1968
Domännamn: porscheapproved.com

Klaganden: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, Tyskland
Svaranden: Irfan Akbulut, Istanbul, Turkiet
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Efter att Klaganden inlämnat Klagomålet indikerade Svaranden att denne kunde överlåta domännamnet. Det administrativa förfarandet pausades. Svaranden överlät dock inte domännamnet och förfarandet återupptogs en månad senare. Domännamnet ansågs förväxlingsbart med Klagandens varumärke PORSCHE. Svaranden saknade rätt eller legitimt intresse. Omständigheterna i ärendet visade att domännamnet registrerats och använts i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden


WIPO Case No. D2012-0226
Domännamn: femjoy.xxx

Klaganden: Georg Streit, Wien, Österrike
Svaranden: Tu Nguyen, Melbourne, Australien
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var identiskt med Klagandens äldre registrerade varumärke FEMJOY. Svaranden saknade rätt eller legitimt intresse och hade både registrerat och använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2012-0364
Domännamn: zionsbankonline.com

Klaganden: Zions Bancorporation, Salt Lake City, Utah, USA
Svaranden: Moniker Privacy Services / Domain Manager of Pompano Beach, Florida, USA samt Bondi Junction, New South Wales, Australien
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet ansågs vara förväxlingsbart med Klagandens äldre registrerade varumärken ZIONS och and ZIONSBANK.COM. Svaranden använde domännamnet för sponsrade annonser. Svaranden saknade rätt eller legitimt intresse och hade både registrerat och använt domännamnet i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


ATF Case No. 561
Domännamn: torekallberget.se

Sökanden: Södertälje kommun, Museum Torekällberget
Motpart: Hans K
Tvistlösare: Jon Dal, Henry Olsson, Johan Sjöbeck

Innehavarens domännamn är i det närmaste identiskt med sökandens registrerade varumärke. Sökanden har genom lång och omfattande användning byggt upp en kännedom och ett renommé till den verksamhet man bedriver under benämningen Torekällbergets Museum. Registreringen och användningen har skett i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


ATF Case No. 562
Domännamn: torekällberget.se

Sökanden: Södertälje kommun, Museum Torekällberget
Motpart: Piraya Data Mobile Creations HB
Tvistlösare: Jon Dal, Henry Olsson, Johan Sjöbeck

Innehavarens domännamn är i det närmaste identiskt med sökandens registrerade varumärke. Sökanden har genom lång och omfattande användning byggt upp en kännedom och ett renommé till den verksamhet man bedriver under benämningen Torekällbergets Museum. Registreringen och användningen har skett i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.


WIPO Case No. D2012-0608
Domännamn: wellensteyn-jacken.com

Klaganden: Thomas Wuttke. Tyskland
Svaranden: Wang Qi Ming,Fuzhou, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Klaganden använde varumärket WELLENSTEYN för bland annat jackor. Svaranden sålde piratkopierade jackor på hemsidan som det omtvistade domännamnet pekade mot.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2012-0743
Domännamn: poptropica101.com, poptropica360.com

Klaganden: Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, USA
Svaranden: Identify Protect Limited / Brian Benedict M Lu, Surrey, Storbritannien och Davao, Filipinerna
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnen var förväxlingsbara med Klagandens varumärke POPTROPICA som används för onlinespel till barn. Svarandens hemsidor, som innehöll sponsrade länkar, tillhandahöll spel till barn.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.
WIPO Case No. D2012-1123
Domännamn: plavix-75mg.com

Klaganden: Sanofi, Frankrike
Svaranden: Alexander M Kowalski, Siedlce, Polen / PrivacyProtect.org, Nobby Beach, Australien.
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke PLAVIX. Svaranden sålde troliga piratkopior av läkemedlet på hemsidan. Det förelåg ond tro både vid registrering och användning.
Beslut: Domännamnet avregistrerades.
ATF Case No. 591
Domännamn: fabulousliving.se

Sökanden: Premium System AB
Innehavare: Kristi M
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Domännamnet ansågs likna Sökandens bolag Fabulous Living Tyskland AB. Det var inte visat i ärendet att Innehavaren registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Inte heller var det visat att Innehavaren har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Mot bakgrund av att samtliga rekvisit inte var uppfyllda avslogs Sökandens begäran om överföring.
Beslut: Överföring nekades och Motparten fick behålla domännamnet.

WIPO Case No. D2012-1608
Domännamn: incaseipad.org

Klaganden: Incase Designs Corp., Kaliforien, USA
Svaranden: Domain Admin of Nobby Beach, Queensland, Australien / YongFeng Li, Beijing, Kina.
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandens varumärke INCASE. Svaranden saknade rätt eller legitimit intresse. På hemsidan använde Svaranden olovligen bilder tillhörande Klaganden och när internetanvändare klickade på Klagandens logga på dessa förflyttades de till en webshop som inte tillhörde Klaganden.
Beslut: Domännamnet avregistrerades.
WIPO Case No. DAM2012-0001
Domännamn: allianz.am

Klaganden: Allianz SE, Tyskland.
Svaranden: Vachagan Khachatryan, Armenien.
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var identiskt med Klagandens varumärke ALLIANZ. Svaranden saknade rätt eller legitimit intresse. Domännamnet var till salu via en internationell auktionssida. Domännamnet hade registrerats och använts i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2012-1886
Domännamn: allianzprivate.com

Klaganden: Allianz SE, Tyskland.
Svaranden: apb, Kopano Akira, Johannesburg, Sydafrika.
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandes varumärke ALLIANZ. Svaranden använde domännamnet för att lura pengar från individer genom att utge sig för att vara Klaganden. Domännamnet var både registrerat i ond tro och användes i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.
ATF Case No.627
Domännamn: svegma.se

Sökande: AB Akronmaskiner
Innehavare: Tornum AB
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Domännamnet bedömdes vara identiskt med Sökandens varumärke SVEGMA. Innehavarens användning av domännamnet ansågs störa Sökandes verksamhet och hindra Sökanden från att använda sitt varumärke i motsvarande domännamn. Innehavaren ansågs sakna rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.
ATF Case 646 PF
Domännamn: www-resia.se

Sökande: Resia AB
Innehavare: ND Invest Ltd
Tvistlösare: Johan Sjöbeck

Påskyndat förfarande. Sökanden hade sådan rättighet som avses i registreringsvillkoren. Sökanden gjorde det sannolikt att domännamnet registrerats och använts i ond tro. Inga omständigheter till stöd för att Innehavaren skulle ha en rätt eller berättigat intresse framkom.
Beslut: Domännamnet överfördes till Sökanden.

Klagenævnet for Domænenavne, File No. 2012-0200
Domännamn: paypass.dk

Klaganden: MasterCard International Incorporated, USA, företrädd av Johan Sjöbeck
Svaranden: Wavepass AS, Norge

Klaganden hade skydd för termen PAYPASS enligt danska varumärkeslagen. Domännamnet ansågs vara identiskt med varumärket. Svarandens agerande att begära mer än 10 000 NOK för domännamnet stod i strid med den danska domänlagen.
Beslut: Domännamnet skall överföras till Klagande
n.


WIPO Case No. D2013-0284
Domännamn: dioroutlet.net, diorthailand.net

Klaganden: Christian Dior Couture, Paris, Frankrike
Svaranden: Maya A. Smith, New York, USA
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnen var förväxlingsbara med Klagandes registrerade varumärke DIOR. Svaranden använde domännamnen för att sälja väskor. Svaranden hade kopierat Klagandens fotografier och marknadsföringsmaterial. Domännamnen var både registrerade och använda i ond tro.
Beslut: Domännamnen överfördes till Klaganden.


WIPO Case No. D2013-0285
Domännamn: diorhongkong.com

Klaganden: Christian Dior Couture, Paris, Frankrike
Svaranden: Mou Jiaomei of Dongguan, Guangdong Province, Kina
Skiljeman: Johan Sjöbeck

Domännamnet var förväxlingsbart med Klagandes varumärke DIOR. Svaranden använde domännamnet för att sälja väskor etc och hade kopierat Klagandens marknadsföringsmaterial. Domännamnet var registrerat och användes i ond tro.
Beslut: Domännamnet överfördes till Klaganden.


För det fall det skulle behövas juridisk konsultation rörande ett "stulet" domännamn eller liknande går det att kontakta mig via Groth & Co där jag arbetar som jurist, främst med internetrelaterad juridik, upphovsrätt, licensavtal, due diligence och liknande frågor. Om Du tycker att domännamnstvis
ter verkar väldigt tråkigt kanske Du hellre skulle uppskatta ett besök på någon av mina egna fotografiska hemsidor: fotografier.se och modellsidan.se. Jag driver en enskild firma vid sidan om juridiken för fotografering och innehar F-skattsedel.

Ha en bra dag!

/MrJ

Nope, mannen på bilden ovan föreställer inte mig men det är jag som tagit den. :-)